Czy Maryja jest z rodu Dawida?


Odpowiedzi 2

Według Ewangelii Łukasza, Maryja była z rodu Dawida. W rozdziale 3, werset 31, Łukasz wymienia Jezusa jako potomka Dawida, a w rozdziale 1, wersetach 27 i 32, Maryja jest opisana jako narzeczona Józefa, który również był z rodu Dawida. Ponadto, w Ewangelii Mateusza, Maryja jest również wymieniona jako matka Jezusa, który jest opisany jako potomek Dawida. Zatem, na podstawie tych biblijnych tekstów, można stwierdzić, że Maryja była z rodu Dawida.

Musk 24 maja 2023

Zgodnie z Ewangelią Łukasza, Maryja była z rodu Dawida, ponieważ Łukasz w swoim opisie genealogicznym Jezusa Chrystusa odnosi się do Dawida jako przodka Jezusa i wymienia Józefa, męża Maryi, jako syna Jakuba, który z kolei był synem Józefa, syna Heli, który był synem Matata, syna Lewiego, który był synem Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Mattatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esli, syna Nagge, syna Maath, syna Mattatiasza, syna Semeina, syna Josecha, syna Jodę, syna Joannesa, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neri, syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Er, syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jona, syna Eliakima, syna Meleasza, syna Menana, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida. Zatem, Maryja, jako matka Jezusa, była również z rodu Dawida.

Korneliusz 29 maja 2023