W którym roku wprowadzono świadectwa z czerwonym paskiem?


Odpowiedzi 2

Świadectwa z czerwonym paskiem zostały wprowadzone w Polsce w roku 1958. Były to dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły podstawowej lub średniej, które zawierały informacje o osiągnięciach ucznia oraz o jego zachowaniu. Czerwony pasek na świadectwie oznaczał, że uczeń miał problemy z zachowaniem lub nie zdał egzaminu końcowego. Świadectwa z czerwonym paskiem były stosowane w Polsce do lat 90. XX wieku, kiedy to zostały zastąpione przez nowy system oceniania i świadectw.

Musk 12 września 2023

Świadectwa szkolne z czerwonym paskiem, znane również jako "świadectwa z wyróżnieniem", zostały wprowadzone w Polsce w 1932 roku. Były to dokumenty potwierdzające bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu ucznia. Czerwony pasek na świadectwie był symbolem szczególnego osiągnięcia i wyróżnienia wśród rówieśników. Pomysł ten był motywacją dla uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce. Pomimo różnych zmian w systemie edukacji na przestrzeni lat, tradycja przyznawania świadectw z czerwonym paskiem przetrwała i jest nadal praktykowana w polskich szkołach.

Konkretny7 06 grudnia 2023