Co to znaczy strefa euro?


Odpowiedzi 1

Strefa euro to obszar gospodarczy składający się z krajów Unii Europejskiej, które przyjęły euro jako oficjalną walutę i prowadzą wspólną politykę monetarną, w tym decyzje dotyczące stóp procentowych i emisji pieniądza. Strefa euro została utworzona w celu zwiększenia stabilności i integracji gospodarczej w Europie, a jej członkowie są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad fiskalnych i budżetowych. W strefie euro działa Europejski Bank Centralny, który jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności cen i zapewnienie płynności na rynkach finansowych. Strefa euro jest jednym z największych obszarów gospodarczych na świecie i ma znaczący wpływ na globalne rynki finansowe.

Korneliusz 04 czerwca 2023